O spacákoch značky Carinthia

S povolením ATM zverejňujeme článok, ktorý bol publikovaný v časopise ATM, (http://www.atmonline.cz/) o kombinovaných spacích vakoch a výrobkoch značky Carinthia.

eshop

Originálne profesionálne spacie vaky zančky Carinthia môžete kúpiť v našom internetovom obchode.

Medzi najväčšie zručnosti človeka vychovaného v teple domova mierneho pásma nesporne patrí schopnosť prežiť v extrémnych klimatických podmienkach kdekoľvek na svete, i tam, kde domorodé obyvateľstvo dlhodobo navyknuté čeliť nepriazni počasia sa na určitú časť roka sťahuje do príhodnejších oblasti alebo krajne nehostinné oblasti vôbec neobýva.
Rada skúseného polárnika, ako si natrénovať pobyt v chladnej pustatine, aby cestovateľ nabral patričné skúse­nosti ešte pred svojou cestou do týchto ob­lasti a vyhol sa prípadnej vážnej ujme na zdraví, nebodaj strate života. Tá rada je veľmi lakonická: Usteľte si pri -30°C pod mo­stom, najlepšie v Košickej kotline, kde často fúka mierny až čerstvý severný vie­tor a prečkajte tam do rána. Druhého dňa budete mať celkom reálnu predstavu o tom, ako to vyzerá za polárnym kruhom a podľa toho si zvoľte oblečenie a predov­šetkým kompletný bivak na prenocovanie, ak so sebou nechcete viezť vyhrievanú unimobunku. carinthia3Toľko rada pre dobrodružné po­vahy. Príslušníci špeciálnych jednotiek sa nemôžu spoliehať len na dobre mienené rady a aj pri vynikajúcej vycvičenosti mu­sia dostať osvedčenú výstroj, ktorá im za­bezpečí spoľahlivé plnenie úloh a umožní prežitie v akomkoľvek priestore nasadenia za všetkých poveternostných podmienok. Úzky a neustávajúci dialóg s veľkým po­čtom skúsených cestovateľov, horolezcov, polárnikov a vôbec s ľudmi, ktorí sa zúčast­ňujú na najrôznejších extrémnych expedí­ciách v divočine, je pre výrobcov špičkových spacích vakov rozhodujúci. Ďalšou dôležitou oblasťou komplexných testov sú mraziace komory, v ktorých sa vykonávajú základné a predbežné skúšky a nakoniec tam prebieha certifikačná pro­cedúra pre maximálne objektívne vyhod­notenie úžitkových vlastnosti výrobkov.

eshopFACEBOOK

Náš internetový obchod na facebooku.

Celé úsilie je podčiarknuté nepretržitou snahou o výber najlepších materiálov od renomovaných svetových výrobcov so stále vyššími užívateľskými parametrami. Uvedené je len v skratke vyjadrením naj­lepších snáh integrátorov výstrojných súči­astok jednotlivca, ktoré sú zamerané na takú dôležitú súčasť výstroja ako je základ­né vybavenie pre kvalitný odpočinok a tým prežitie vojaka pri plnení viacdňových mi­sií. V tejto súvislosti sa bližšie pozrieme na filozofiu tvorby kombinovaných spacích vakov vyrábaných a predávaných pod ob­chodnou značkou Carinthia®.

Špeciálne jednotky určené na operovanie mimo vlastného územia v prípade riešenia vzniknuvšej krízovej situácie sa môžu stret­núť s najrôznejším a pre život človeka viac či menej príjemným klimatickým prostre­dím. S cieľom štúdia potrieb optimálneho vybavenia pre tú-ktorú oblasť sa zameria­me, z pohľadu Stredoeurópana, na extrém­ne podmienky – od tropických nocí po arktické zimy. Za názornú ukážku rozdielov v počasí, s ktorými musíme počítať mimo mierneho klimatického pásma, si vezme­me stredoeurópske nehorské podmienky, kde nočné teploty v zime zriedka klesajú pod -20°C a v lete bežne nevystupujú nad teplotu tzv. tropických nocí, t. j. +20°C.

Ďalším dôležitým uvažovaným pred­pokladom je fakt, že príslušník špeci­álnej jednotky sa neukladá k plno­hodnotnému spán­ku, ale po dobu plnenia bojovej úlohy prespáva po niekoľko dní dve až štyri hodiny denne a ostatný čas trávi presunom, prípra­vou pozície, pozo­rovaním, vedením bo­jovej akcie, prípadne pl­nením iných úloh. Za tohto predpokladu má na sebe pri uložení sa ku krátkodobému spán­ku celú poľnú uniformu, v závislosti na ročnom období a charaktere misie a podľa vlastného uváženia si pred odpočinkom zobúva obuv.

carinthia1V našom klimatickom pásme rozlišujeme štyri ročné obdobia. V oblasti výstroja špe­ciálnych jednotiek sa zaužíval pojem trojsezónnej súčiastky, teda jar, leto, jeseň a jeseň, zima, jar. Vidíme, že v prechod­ných obdobiach sa jar a jeseň prekrývajú. S technologickým pokrokom výroby mo­derných materiálov pre spacie vaky môže­me túto trojsezónnosť chápať ako spací vak pre letné obdobie a spací vak pre zimné obdobie s rozhraním veľmi podobným to­mu, ako je notoricky známe obdobie pre­chodu techniky na letnú, resp. zimnú prevádzku. Pre rozsahy nočných teplôt, ktoré prevládajú v miernom klimatickom pásme, bol vyvinutý tzv. Sleeping Bag Sys­tem, ktorý sa skladá zo zimného spacieho vaku Defence 4, letného spacieho vaku Tropen a univerzálnej hygienickej vložky. S takto pripravenou kombináciou je možné prečkať i extrémne chladné noci s teplotou pod -30′C, ktoré sa na našich územiach občas vyskytujú s príchodom severného polárneho prúdenia. Zásluhu na tom má skutočnosť, že spací vak Tropen je možné vložiť do vaku Defence 4 a takto vytvoriť neopakovateľnú mikroklímu s komfortnou vnútornou teplotou pre spiaceho človeka pri vonkajšej teplote 40°C s tým, že v ex­trémnom prípade je možné prečkať mrazi­vú noc až do -50°C.

Iné podmienky vládnu v teplých a vlhkých tropických oblastiach. Pre spanie v tomto prostredí je určený už spomínaný vak Tro­pen. Na základe dlhodobých skúsenosti výrobca dospel k záveru že tento vak nebude impregnovať za každú cenu ale naopak, na rozdiel od Defence 4 ponechá aj vrchnú vrstvu vodopriepustnú aby bola zachova­né maximálna priedušnosť všetkých vrstiev spacieho vaku. a tým sa umožnilo rýchle schnutie navlhnutého vaku pri ex­trémne vysokej vlhkosti blízkej 100% už i pri miernom vetre alebo dokonca vánku. Ochrana proti dažďu je riešená napr. špeci­álnymi jednomiestnymi stanmi, o ktorých bude zmienka nižšie. Mimoriadne užitoč­nou pomôckou pre ochranu proti vlhku, a sčasti aj proti chladu, je povlak na spací vak vyrobený z materiálu Gore-Tex Best Defense® s hmotnosťou 1000 g a zabale­nými rozmermi v tvare valca s dĺžkou 35 cm a priemerom 8 cm. To, že je spací vak Tropen mimoriadne vhodný pre teplé a vlhké oblasti zamorené bodavým hmy­zom, nasvedčuje aj fakt, že je v oblasti tvá­re vybavený odopínateľnou sieťkou proti komárom.

infoVnútorná tepelnoizolačná vrstva spacích vakov Tropen a Defence 4 je vyrobená zo špirálového dutého vlákna, ktoré má okrem vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností aj schopnosť vracať sa po stlače­ní do pôvodného stavu. Z tohto vlákna sú napr. vyrábané aj vložky vakov určených na prežitie katapultovaných pilotov zo stí­hacích lietadiel, kde sú tieto vaky uložené v stlačenej forme v sedačke pilota a i po ro­ku vákuového stlačenia musia pre absor­bovanie potrebnej vzduchovej izolačnej vrstvy nadobudnúť najmenej 95% svojho pôvodného objemu. Napriek unikátnym vlastnostiam vlákna používaného pre spacie vaky, do najnáročnejších vysokohorských podmienok sa používa prírodný materiál. Jedným z najkvalitnejších prírod­ných mate­riálov je drobné pe­rie nórskych husí odobe­rané pre tie­to potreby výlučne z krku. Z tohto peria sa vyrába aj tepelno izolačná vrstva vnútorného vaku kombinovaného systému Himalaya, ktorý je určený až do teploty -55′C a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Tento systém, rovnako ako je to­mu v prípade predchád­zajúceho, sa skladá z dvoch do seba zapadajúcich spacích vakov. Vnútorný z husieho peria by absorboval vlhkosť zvonka, preto je obalený plne syntetickým vonkajším va­kom, ktorý má polopriepustnú vonkajšiu vrstvu proti prenikaniu vlhkosti zvonka. Zá­roveň prijíma telesnú vlhkosť, ktorá prechádza vnútorným vakom, pre­tože syntetický materiál rýchlejšie schne. Takto zložený spací vak dáva najlepší pomer medzi zabalenými rozmermi a hmotnosťou na jednej strane a nemennými tepelnoizolač­nými vlastnosťami po dlhú dobu používania na strane druhej.

CarinthiaBIVIVšetky doteraz popísané spacie va­ky boli múmiového typu so zipsom ovládateľným zvonka i zvnútra. Kombinácia dvoch vakov zvyšuje ich variabilitu a posúva ich tepelnoi­zolačné vlastnosti až na samú hra­nicu možnosti ochrany proti chladu pri stále zachovanej mobilnosti. Akokoľvek sú múmiové spacie vaky komfortné na spanie nie sú vhodné pre činnosť vyžaduj­úcu voľný pohyb rúk. Pre tieto úlohy boli vyvinuté spacie vaky radu Survival, kto­rých spoločným rysom sú rukávy viac ale­bo menej tepelne izolované. Navyše je možné tieto spacie vaky v spodnej časti rozopnúť a v prípade potreby nosiť ako vrchný kabát odolný proti vetru. Takéto usporiadanie je veľmi vhodné pre plnenie úloh v strážnej službe, pri dlhodobom po­zorovaní a pri ďalších činnostiach v chlad­ných klimatických podmienkach až do teploty -40°C, pre ktoré sú spacie vaky Sur­vival navrhnuté.

survivalCARINTHIAAko už bolo uvedené, tie­to spacie vaky – kabáty dovoľujú neobmedzený pohyb rúk pre varenie, písa­nie, držanie zbrane, obsluhu pozorovacích prístrojov a iné činnosti. Podstatne sa takti­ež zrýchľuje manipulácia pri uzatváraní sa do stanu, bez úniku drahocenného tepla a zároveň je výhodou rýchle vyslobodzo­vanie sa v prípade krajnej núdze. Nezane­dbateľná nie je ani možnosť vykonania telesných potrieb bez podstatnej straty uchovávaného tepla. Zjednodušuje sa tak­tiež starostlivosť o ranených a chorých. Kategóriou priamo súvisiacou so spacími vakmi a prežitím v poľných podmienkach sú jednomiestne stany. Tieto výrobky veľmi presne kopírujú stále viac ak­centovanú požiadavku na indi­viduálne plnenie úloh. Vojak, ktorý sa ocitne sám v pustatine, má omnoho men­šiu pravdepodobnosť prežitia ako dvojica. V každom prípade musí dodržať základnú zásadu – dostať sa čo najrýchlej­šie z dosahu vetra do prístrešku akokoľvek primitívneho. Budovanie prístrešia jedným človekom je i pre veľmi dobre vycvičeného jedinca mimoriadne obtiažne a zaberá neú­merné množstvo času prepotrebného na iné životne dôležité činnosti, nehovoriac už o tom, že pri hlboko mínusových teplotách je nutné obmedziť pohyb na nepostrádateľné minimum. V náročných horských a po­lárnych podmienkach plnia vynikajúcu službu jednomiestne stany vyrobené z ma­teriálu Gore-Tex Best Defense®. Zaujímavé sú predovšetkým dve základné modifiká­cie: Micro Tent a Observer. Micro Tent je relatívne komfortný bivak s dostatočnou vzduchovou medzerou medzi spacím va­kom a vrchnou časťou stanú a jeho vnútor­né rozmery dovoľujú pohodlné uloženie výstroja za hlavou a pod nohami. Observer je určený predovšetkým pre pozorovacie účely, no spĺňa požiadavky i na núdzové prenocovanie. Oba stany sú vybavené in­tegrálnymi odopínateľnými sieťkami proti komárom a ich povrchový náter sčasti po­hlcuje infračervené žiarenie.

Záverom len jediná veta. Je užitočné ve­dieť. že existuje komplet kombinovaného spacieho vaku a jednomiestneho stanu s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5.5 kg, ktorý je možné nosiť na opasku a ktorý človeku dovoľuje prežiť na streche sveta nielen v letnej sezóne otvorenej pre horolezcov, ale umožňuje mu prečkať aj zi­mu na tomto politicky a vojensky veľmi cit­livom mieste uzavretom pred zrakmi nepovolaných cudzincov.
Ing. Miroslav LALÍK Odborný konzultant: pplk. Ing. Ľubomír SEBO

V prípade záujmu o výrobka značky Carinthia, ktoré nemáme v ponuke internetového obchodu, nás kontaktujte na eshop(zavináč)survivor.sk.

Ak ťa článok zaujal tak nás lajkni na FB a vždy budeš vedieť keď zavesíme nový článok.

Comments

comments

Ďaľšie články